? جَـفَـرآبـاد ?

? جَـفَـرآبـاد ? - channel for Telegram
جَفر و جَفر‌آباد شخص، منطقه و قومیت خاصی نیست و به هیچ عنوان قصد توهین نداریم‼️ کانال دوم ما?? @RedLineTel ارسال سوژه/نظر? @Jafarsupportb
Get this channel on
Like this channel ? Like/Share it!